Doktor Deh?etinde Pala Savunmas?

Doktor Deh?etinde Pala Savunmas?

Gaziantep’te alacak verecek meselesinden ?kan kavgada, ellerinde pala ile sald?ran kuzenlerden birini tabancayla vurarak ldren ve 2 kuzenini de yaralayan Doktor B.C., ilk kez hakim kar??s?na ?kt?. B.C., kuzenlerinin kendisinden hara istedi?ini belirtirken, avukat? ise kuzenlerinin palalarla sald?rmas? nedeniyle doktorun me?ru mdafaa yapt???n? ifade etti.

?ehitkamil ilesi ?ncilip?nar Mahallesi Doktorlar Sitesi’nde 10 May?s 2022 tarihinde meydana gelen olayda Kad?n Do?um Doktoru B.., alacak verecek nedeniyle husumet bulunan ve tart??t??? amcas?n?n o?lu A..’yi (45) tabancayla vurarak ldrrken, 2 kuzenini de yaralam??t?. Olay?n ard?ndan tutuklanan Dr. B., ilk kez hakim kar??s?na ?kt?. 4. A??r Ceza Mahkemesinde grlen ilk davaya kat?lan B., yapt???ndan utan ve pi?manl?k duydu?unu belirterek, “Ben hayat?mda insanlar?n sa?l???na zarar vermemek iin ok byk hassasiyet gsterdim ve bir doktor olarak ?imdi kar??n?zda durmaktan ok utan ve pi?manl?k duyuyorum” dedi.

Ya?anan tart??man?n sebebinin ise kuzenlerinin kendisinden hara istemesi oldu?unu iddia eden B.., “Aram?zdaki anla?mazl?k arazi anla?mazl??? de?il. Aram?zdaki mesele benden hara istemeleri. Beni nceden telefon ile de, kar??la?t???m?z bir al??veri? merkezinde de tehdit ettiler” ifadelerine yer verdi. Doktor B..’nin avukat? Enes Akbulut ise doktor B..’nin pala ile sald?ran kuzenlerine kar?? me?ru mdafaa hakk?n? kulland???n? belirterek, “Mvekkilim me?ru mdafaa yapm??t?r. Hepimiz insan?z ve bir can?m?z var. Grnty izledi?imizde ilk nce A.. mvekkilime sat?rla sald?r?yor. Mvekkilim ise me?ru mdafaa yap?yor. Mvekkilim me?ru mdafaas?n? yapmasa ?imdi ya??yor olmazd?. Ayr?ca mrn insanlar?n ya?amas?na adam?? olan ve akademik bir kariyeri olan mvekkilim kasten bilerek suu i?lememi?tir. nk mvekkilimin 15-17 y?ld?r ruhsatl? silah? var. Ama bugne kadar hibir yerde silah?n? kullanmam??, silahla i?i bile olmam??t?r” diye konu?tu.

Davada, yaral? kuzenler M.C. ve E.C. de dinlendi. M.C, “Bize haks?z bir sald?r? yap?lm??t?r. Bunu yapan ve a?abeyimi ldren doktor B.C.’dir. Sulunun en a??r ?ekilde ceza almas?n? istiyorum” ifadelerini kulland?. E.C. de, “A?abeyimi ldren ve beni yaralayan B..’dir. Bu ki?inin en a??r ?ekilde cezaland?r?lmas?n? istiyorum” ?eklinde konu?tu.

ldrlen A..’nin avukat? ?lyas Bulduk ise “Olay sadece 10 May?s’tan ibaret de?ildir. Gemi?ten gelen olaylar da bu cinayete sebebiyet vermektedir. Verilen btn ifadeler birer kurgudan ibarettir. Hukuksal anlamda samimi de?ildir. Dotor B..’nin A..’yi kasten adam ldrmek suundan ve di?er 2 ki?iyi de kasten ldrmeye te?ebbsten yarg?lanarak, mebbet hapis cezas?na arpt?r?lmas?n? talep ediyorum” ifadelerini kulland?.

B..’nin tutukluluk halinin devam?na ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilen mahkemede, olay yerinde ke?if yap?lmas?, 112 ve grnt kay?tlar?n?n de?ifre edilerek, olay?n grg tan?klar?n?n dinlenilmesi karar? da al?nd?.

 

 

GAZ?ANTEP ?HA

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER