EYT al??mas? Son A?amada

EYT al??mas? Son A?amada

Dn ak?am yap?lan Kabine toplant?s?n?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? Vedat Bilgin, emeklilikte ya?a tak?lanlarla (EYT) ilgili al??man?n son a?amas?na gelindi?ini syledi. Bilgin, “Aral?k ay?nda bir bas?n toplant?s?yla etrafl?ca kamuoyuyla payla?aca??z. al??mam?z teknik olarak bitti, Cumhurba?kan?m?za sunaca??z. Say?n Cumhurba?kan?m?zla payla?t?ktan sonra Meclis’e intikal ettiririz” ifadesini kulland?.

al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? Vedat Bilgin, Cumhurba?kanl??? Klliyesi’nde, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda gerekle?tirilen Kabine Toplant?s? sonras?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

“ALI?MAMIZ TEKN?K OLARAK B?TT?, CUMHURBA?KANIMIZA SUNACA?IZ”
Eyt konusundaki bir soruya yan?t veren Bakan Bilgin, “al??mam?z son a?amas?nda. Tamamlad?k diyebilirim. Aral?k ay?nda bir bas?n toplant?s?yla etrafl?ca kamuoyuyla payla?aca??z. al??mam?z teknik olarak bitti, Cumhurba?kan?m?za sunaca??z. Say?n Cumhurba?kan?m?zla payla?t?ktan sonra onu Meclis’e intikal ettiririz” ifadesini kulland?.

“516 B?N K???N?N KADRO HAKLARINA KAVU?MASIYLA ?LG?L? ALI?MA B?TT?”
Bakanl?k olarak ?u anda zerinde al??t?klar? konular? aktaran Bakan Bilgin, “(Kamudaki) Szle?meli personel meselesi var. Bunlar 516 bin ki?inin kadro haklar?na kavu?mas? meselesidir. Onun al??mas? bitti, zaman meselesi var” dedi.

“ARKADA?LARIMIZ B?R GR?ME YAPTI, DE?ERLEND?R?YORUZ”
Bilgin, al??man?n son halinin Cumhurba?kan? Erdo?an’a sunulup sunulmad???na ili?kin ise “Say?n Cumhurba?kan?’m?z uygun oldu?u zaman sunaca??z. Bugn gndemde yoktu.” ifadesini kulland?. Bu al??mada kamu sendikalar?ndan gelen talepleri de dikkate ald?klar?n? vurgulayan Bilgin, “Geenlerde arkada?lar?m?z bir gr?me yapt?. Bunlar? da de?erlendiriyoruz.” diye konu?tu.

TA?ERON ???LERLE ?LG?L? ALI?MA DA ARALIK AYINA KADAR TAMAMLANACAK
Bilgin, Bakanl???n gndeminde olan szle?meli personel, geici i?iler ve ta?eron i?ilerle ilgili al??malar?n aral?k ay?na kadar tamamlanarak kamuoyuna a?klanaca??n? ve Meclis takvimine al?naca??n? belirtti.

 

HABERLER.COM

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER