POL?SEV?NE SALDIRI ANI GVENL?K KAMERASINDA

POL?SEV?NE SALDIRI ANI GVENL?K KAMERASINDA

Polisevine Sald?r? Sonras? Etkisiz Hale Getirilen 2 Terristten Birinin Zozan Tolan Oldu?u Tespit Edildi.

 

Mersin’de gece yar?s? polisevine dzenlenen silahl? sald?r?da 1 polisimiz ?ehit olurken, 1 polisimiz de yaraland?. Hain sald?r?n?n ard?ndan terristler s?rt antalar?nda ta??d?klar? bombalarla kendilerini patlat?rken, 2 terristten birinin Zozan Tolan kod adl? Dil?ah Ercan oldu?u tespit edildi.

 

ARALI POL?S HASTANEDE ?EH?T OLDU
Yaral? polislerden Sedat Gezer kald?r?ld??? hastanede ?ehit olurken, at??ma s?ras?nda evinin balkonunda oturan bir kad?n, vcuduna isabet kur?unla, 2 ki?i ise patlama s?ras?nda yksekten d?erek yaraland?. Hastaneye kald?r?lan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmad??? ?renildi.

ANTADAN BOMBA IKTI
Gvenlik glerinin polisevi evresinde yapt??? incelemede ierisinde bomba bulunan bir ba?ka anta ise uzman polisler taraf?ndan imha edildi.

 

Polisevine dzenlenen terr sald?r?s?, gvenlik kameras?nca kaydedildi. Grntde, s?rtlar?nda anta bulunan 2 kad?n terrist, polisevine yakla?t?klar?nda ilerinden biri gizledi?i tabanca ile polis noktas?na do?ru ilerledi.

Kulbeye yakla?t???nda arkas?na gizledi?i silah? ?karan terrist, art arda ate? at?ktan sonra yakla??k 50 metre geride bekleyen di?er sald?rgan?n yan?na geldi. S?rtlar?nda anta bulunan 2 terrist bu sefer otomatik silahlarla ate? aarak bir kez daha polis noktas?na do?ru ilerledi. Bu s?rada gvenlik glerinin ate? at??? grld.

Son Dakika! Polisevine sald?r? sonras? etkisiz hale getirilen 2 terristten birinin Zozan Tolan oldu?u tespit edildi

at??ma s?ras?nda terristlerden biri vurularak yere d?t. Di?er terrist ise s?rt antas?yla birlikte blgenin aksine giderek, kameran?n gr? a?s?ndan kayboldu.

Son Dakika! Polisevine sald?r? sonras? etkisiz hale getirilen 2 terristten birinin Zozan Tolan oldu?u tespit edildi

?i?leri Bakanl???, Mersin’de polisevine sald?r? gerekle?tiren 2 terristten birinin Dil?ah Ercan oldu?unun tespit edildi?ini bildirdi. Bakanl?ktan yap?lan a?klamada, Mersin’in Mezitli ilesindeki polisevine dn saat 22.45 s?ralar?nda 2 kad?n terrist taraf?ndan sald?r?da bulunuldu?u ve sald?r?y? gerekle?tiren 2 terristin de etkisiz hale getirildi?i hat?rlat?ld?.

Terristlerin kimli?ine ili?kin al??malarda, terristlerden birinin “Zozan Tolan” kod adl? Dil?ah Ercan oldu?unun belirlendi?i kaydedilen a?klamada, ?u ifadelere yer verildi; “Terristin, terr rgt PKK/KCK’n?n genlik yap?lanmas? ierisinde faaliyette bulundu?u, terr rgt faaliyetlerinden dolay? cezaevine girip ?kt???, rgtn k?rsal yap?lanmas?na 2013 y?l?nda Mersin’den kat?ld???, Irak’?n kuzeyindeki Kandil’de e?itim ald??? ve rgtn szde zel g yap?lanmas? ierisinde faaliyet gsterdi?i tespit edildi. Ayr?ca, terrist hakk?nda metropollere eylem amal? gnderilecek haz?r kadrolar aras?nda yer ald??? ?eklinde istihbari bilgilerin bulundu?u belirlendi.”

?i?leri Bakan? Sleyman Soylu, terr sald?r?s?n?n ard?ndan Mersin’e geldi. Blgede incelemelerde bulunup, gvenlik glerinden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra gazetecilere a?klamada bulundu.

Son Dakika! Polisevine sald?r? sonras? etkisiz hale getirilen 2 terristten birinin Zozan Tolan oldu?u tespit edildi

?ki kad?n terristin sald?r?y? gerekle?tirdi?ini aktaran Soylu, ?yle konu?tu; “Polisevimize bir terr sald?r?s? yap?ld?. ?ki kad?n terrist, antalar?yla birlikte, anla??l?yor ki daha nce tespit ettikleri bir ?ekilde hemen polisin nbet tuttu?u kulbeye ynelerek ate? ediyor. Orada bir at??ma ?k?yor. at??ma devam ederken, hemen bu blgeye yak?n 4 beki arkada??m?z bir arala acil ?ekilde intikal ettikten sonra iki terristle onlar da at??maya giriyorlar. ?ki kad?n terrist, bu at??ma esnas?nda yaralan?yor. Ard?ndan at??ma devam ederken, iki ayr? patlama sesi geliyor. Kendi s?rtlar?na koymu? olduklar? ve patlay?c? olan, yaralan?nca, kaamayacaklar?n? anlay?nca kendilerini patlat?yorlar. Bu esnada bir polis memuru arkada??m?z a??r yaralan?yor. tekisi de yaralan?yor ama di?er polis memuruz kadar a??r de?ildi.

A??r yaralanan arkada??m?z? hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtar?lam?yor, ?ehit oluyor. Di?er arkada??m?z ba?ar?l? bir ameliyat geirdi. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yine bunun yan? s?ra bir sivil vatanda??m?z, bir han?mefendi verilen bilgi erevesinde balkonda otururken bir kur?un da ona isabet ediyor. Onun da ?kr hayati tehlikesi yok. Ameliyat? bitti?i konusunda bir bilgimiz olu?tu. ?ki ki?i de yine sivil vatanda??m?z, onlar da patlaman?n tesiriyle yksekten atlama gerekle?tiriyor. Durumlar? iyi. Bir evlad?m?z ?ehit oldu. Allah rahmet eylesin.”

Son Dakika! Polisevine sald?r? sonras? etkisiz hale getirilen 2 terristten birinin Zozan Tolan oldu?u tespit edildiMersin’deki sald?r?n?n ard?ndan bir ?pheli uzun namlulu silahla birlikte yakaland?.

Olay?n ard?ndan meseleyi bilenlerin ve bilmeyenlerin kendi zihin karma??kl???n? ortaya koymak iin konu?tu?unu dile getiren Bakan Soylu, ?yle devam etti; “Maalesef meseleleri bilenler, bilmeyenler, kendi karma??kl???n? ortaya koymak isteyen herkes bir ?ey sylyor. Arkada?larla yap?lan ilk tespiti ifade edece?im. Bir terristin kimli?ini belirli lde belirledik. nk patlamayla kopan bir kafa var. Drt de bacak var. Bir tespit belli. ?kisinin de k?rsalc? oldu?unu de?erlendiriyoruz. Hangi terr rgt oldu?u da belli. ?unu sylemek istiyorum; Trkiye zerine bu terr rgtlerinin oyun kurmas?na vesile olan, onlar? destekleyenler ve onlar zerinden Trkiye’nin huzurunu bozmaya al??anlar bilmelidir ki Trkiye eski Trkiye de?il. Bu konuda Trkiye’yi s?namaya al??anlar?n elbette ki ortaya koymu? olduklar? ktlkleri kendilerine ters dndrebilecek gc var. Da?da neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terr rgt, Kuzey Irak’ta, Suriye’de s?k??an bir terr rgt, elbette s?k??t??? alanda kendisine yeni bir sre olu?turmak ister ama biz buna msaade etmeyiz, milletimiz buna emin olsun. Trk Polis Te?kilat?na ba? sa?l??? diliyorum.”

Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Bakan Soylu, konuyla ilgili ilk ba?ta elinde pompal? tfek olan bir ki?i gzalt?na al?nd???n? ancak konuyla ilgili bir yak?nl???n?n olup olmad??? konusunda ?phelinin sorgusunun srd?n anlatt?. Bunun d???nda terristlere yard?m ve yatakl?k yapanlarla ilgili de gerekli al??malar?n devam etti?ini vurgulayan Soylu, sald?r? iin Mersin’in seilme sebebinin ise kimli?i k?smen tespit edilen terristin Mersin’i iyi bilmesinden kaynakland???n? dile getirdi. Soylu, “?unu milletimiz de bilsin, herkes bilsin; bu olayla ilgili kimin ba?? varsa, kim bu terristlerin gelmesine vesile olmu?sa biz onlar? bulur, gere?ini yapar?z” dedi.

Haberler.COM
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER