Yzde 500 art?? ev sahibi ile kirac?y? kar?? kar??ya getirdi

Yzde 500 art?? ev sahibi ile kirac?y? kar?? kar??ya getirdi

Gaziantepte bir ev sahibi, mhendis kirac?s?ndan yzde 500 zam istedi. Ev sahibi, kirac?n?n konuyu yarg?ya ta??yaca??n? bildirmesinin ard?ndan ise ak?l almaz bir oyuna ba?vurarak annesinin sahte imzas?yla kira szle?mesi dzenledi. Olay?n ortaya ?kmas? sonras? kirac? konuyu yarg?ya ta??d?.

Trkiye genelinde kiral?k evlerde kira art??? oran? st s?n?r?n?n yzde 25 olarak uygulanaca?? karar?n?n 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzat?lmas?na ra?men aksi uygulamalar giderek artmaya devam ediyor. Trkiye genelinde pek ok noktada yzde 25lik s?n?r?n ok ok zerinde kira art??lar? ya?anmaya devam ederken bu nedenle ?kan anla?mazl?klar?n ve davalar?n say?s? da dikkat ekiyor. Gaziantepte de bu nedenle ya?anan bir tart??ma yarg?ya ta??n?yor.

Kirac?s?ndan yzde 500 zam talep etti

Olay, Gaziantepin ?ahinbey ilesinde ya?and?. ?ddiaya gre bir ev sahibi, mhendis olan kirac?s? Nida Terlemezden yzde 500 zam talep etti. Terlemez, ev sahibinin yapt???n?n yasal olmad???n? ve ev sahibine kira uyarlama davas? amas? gerekti?ini sylese de, ev sahibi trl oyunlara ba?vurarak kirac?s?n? evden ?karmaya al??t?.

Vergi dememek iin IBAN numaras?n? vermedi

Trl oyunlara ba?vuran ve vergi dememek iin IBAN numaras?n? vermek istemeyen ev sahibi, kirac?s?n?n kiray? yakla??k 10 ayd?r demedi?i gerekesiyle kar?? kar??ya geldi. Terlemez, Kira demelerimizi IBANa yapmak istedi?imizde bize ?BAN atmad? nk devlete vergi demek istemedi?ini belirtti. Biz ise her seferinde ?BAN istedik ?srarla vermedi dedi.

Kiram?z 2 bin 750 TLydi ve bizden yzde 500lk zam istedi

2 bin 750 TL olarak dedi?i kiras?n? yzde 500lk zam yaparak 15 bin TL olarak deme yap?lmas? istenen kirac? Nida Terlemez, Ev sahibi bizim evden ?kmam?z? istedi. ncelikle evi sataca??n? syledi. Daha sonras?nda evimi satmayaca??m ama size yksek kira syleyemedi?im iin evi sataca??m dedim demek zorunda kald?. Bizden 15 bin TL kira istedi. Kiram?z 2 bin 750 TLydi ve bizden yzde 500lk zam oran? istedi. Biz de bunu kabul etmedik ve icra davas? at?. 10 ayd?r kira demiyorlar diye iddialarda bulundu. Fakat bizim tm kiralar? dedi?imize dair senetlerimiz var. Biz kira gndermek iin IBAN istedik ve bize vermedi. Tutuyorsan?z bu ?ekilde tutun dedi. deme yapt?ka senetlerinizi veririm dedi ve biz de dedike senetlerimizi al?yorduk. 10 ayd?r kira demedi?imizi iddia ediyor ama konu?malar?m?z mevcut. Hepsini mahkemede delil olarak sunaca??z ifadelerini kulland?.

E?im al??m?yor dedi?im zaman gitsin al??s?n

Tek gelir ile geimlerini sa?layan Terlemez, ?uan herkes ayn? durumda. Maalesef deprem blgelerindeki birok arkada?lar?m?zdan duyuyoruz. Hepsi ayn? sorunla kar?? kar??ya. Bizimki art?k mahkeme boyutunda. Devletin belirledi?i oran yzde 25 ve bizden talep edilen yzde 500, bu kabul edilebilir bir mebla? de?il. Tek gelirle ya??yoruz, e?im henz al??m?yor. Bundan dolay? elektri?imizi, suyumuzu hibir zaman aksatmad?k. Hepsini delil olarak sunaca??z. E?im al??m?yor dedi?im zaman gitsin al??s?n, ben okuyorken al???yordum dedi. Benim e?im T?p Fakltesinde okuyor ve bu srete ekstra al??abilecek durumda de?il ifadelerine yer verdi.

Annesinin ad?na kendisi imza atm??

Ev sahibinin kira szle?mesinde sahte imza ile annesinin imzas?n? kullanarak szle?me yapt???n? syleyen Nida Terlemez, ?uan mahkeme srecindeyiz ve bizim bir y?ld?r oturdu?umuzu iddia etmi?ler. Fakat bizim 2 senelik 2 tane szle?memiz var. Mahkeme srecinde oldu?umuz iin yenisi yap?lmad?. 3. y?la girdi?imize dair gerekli ispatlar? sunduk. 2. y?l?m?zdaki szle?memiz de annesinin ad?na kendisi imza atm??. Kira demelerimizi IBANa yapmak istedi?imizde bize ?BAN atmad? nk devlete vergi demek istemedi?ini belirtti. Biz ise her seferinde ?BAN istedik ?srarla vermedi. ?uanda yzde 25 zamm?m?z? yapt?k ve yle gnderiyoruz kendisine dedi.

Kirac?lardan alacaklar? senetlere biz hukuki olarak kambiyo senetleri diyoruz

Kiraya verenlerin kendi alacaklar?n? sa?lamla?t?rmalar? ad?na kirac?lardan alacaklar? senetlere hukuki olarak kambiyo senetleri dediklerini belirten Avukat Ferhat Kurt ise, Ne yaz?k ki hukuku olarak nmze en ok gelen dava i?lerinden birisi kira konular?d?r. Bunun nedeni ise kiralarda beklenilmedik bir ?ekilde gerekle?en art?? oranlar?. Kiraya verenler ne yaz?k ki szle?menin yani tahliye taahhtnamesinin tarihlerini bo? b?rakmakta ve tahliye etmeye yak?n zamanlarda ise kendi elleriyle doldurmaktad?r. Burada Yarg?tay bir ok karar?nda ?unu belirtiyor, tahliye taahhtnamesinin imza ve tarih konusunda bir ?aibe varsa bunun ispati kirac?ya d?mektedir diyor. Bunun ile ilgili olarak, kiraya verenlerin kendi alacaklar?n? sa?lamla?t?rmalar? ad?na kirac?lardan alacaklar? senetlere biz hukuki olarak kambiyo senetleri diyoruz. Fakat ?unu unutmamam?z gerekir ki kira szle?mesi ile kambiyo senetleri farkl?d?r. Senetler kay?ts?z ?arts?z bor ikrar? ierdi?inden bizler kiray? o ay derken senedi almazsak sadece kira denmi? gibi gzkr ve o senetten dolay? ans?z?n bir icra takibiyle kar?? kar??ya kalabiliriz ifadelerini kulland?.

Kirac? kiras?n? derken kiray? dedi?ine dair yaz?l? evrak almal?

Kiralardaki fahi? art??lardan ma?dur ve muzdarip olan kirac?lara tavsiyede bulunan Av. Ferhat Kurt, Burada verece?imiz tavsiyeler ?yle, kambiyo senedi al?nm??sa kira szle?mesinin ieri?ine kambiyo senetlerinin al?nd???n?n yaz?lmas? gerekmektedir ve kirac? o tarihli kiras?n? derken kiray? dedi?ine dair yaz?l? evrak almal? veya bunu banka arac?l???yla dekont ile gerekle?tirmeli, senediyle ilgili ise senedini teslim almal?d?r. Senetler dzenlendi?inde imza atmadan nce senedin st k?sm?na tarih belirterek kira szle?mesine istinaden derseniz senedi de kira szle?mesine ba?lam?? oluyoruz ve bylelikle ispat bak?m?ndan ma?duriyetlerin bir k?sm?n? azaltm?? oluyoruz ?eklinde konu?tu.

Bununla ilgili bir yasal mevzuat ve dzenleme var

Kurt, Son dzenleme ile birlikte kira szle?melerinin art?? oranlar? belirlendi. Konut ve at?l? i? yerleri kiralar?ndaki oranlarla birlikte geen seneye oranla 4 bin TLye oturulan bir dairenin kiras?n? bir sonraki sene 8 bin TL yapamaz. nk bununla ilgili bir yasal mevzuat ve dzenleme var. Bununla kar?? kar??ya kald???n?z takdirde, ben bu yasal mevzuat dzenlemesinin d???na ?kamam, sadece devletin belirlemi? oldu?u oranlarla kiram? deyebilirim diyerek kiraya veren ki?iye cevap verebilirsiniz. Bunu demek zorunda de?ilsiniz diye konu?tu.

kaynak: gaziantep iha

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER