Byk?ehir, Avrupa Hareketlilik Haftas?n? Kutluyor

Byk?ehir, Avrupa Hareketlilik Haftas?n? Kutluyor

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi, 16-22 Eyll tarihleri aras?nda tm yurtta kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftas? kapsam?nda e?itli etkinlikler dzenliyor.

Trkiye Belediyeler Birli?inin (TBB) ulusal koordinatrl? ve D??i?leri Bakanl??? ile Avrupa Birli?i Trkiye Delegasyonunun deste?iyle dzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftas? bu y?l tema olarak Daha iyi ba?lant? kur, e?itlendir ve devam et olarak belirlendi.

GASTROANTEPTE HAREKETL?L?K HAFTASIDA YER ALDI

Byk?ehir Belediyesi Ula??m Daire Ba?kanl??? koordinasyonunda yrtlen Gazi ?ehirdeki kutlamalar kapsam?nda GastroAntepin dzenlendi?i Festival Parka elektrikli test otobs ile ula??m sa?land?. Festival Parkta ziyaretileri bilgilendirme stand? a?ld?, yar??malar dzenlendi, bisiklet ekili?leri gerekle?ti. Gazi ?ehrin yeni karde? ?ehri Bragan?n belediye ba?kan? ve heyeti ile beraber Byk?ehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftas? kapsam?nda dzenledi?i Karde? ?ehirler Tramvay Sr? etkinli?i yap?ld?. Etkinli?e kat?lanlar ad?na fidan dikilecek.

TEM?Z B?R DO?A ??N FARKINDALIK ETK?NL?KLER? YAPILDI

Temiz bir gelecek ve do?a iin yap?lan etkinlikler kapsam?nda ise 19 Eyll gn ula??mda aktarmalara cretsiz oldu, evre dostu ve srdrlebilir lojistik iin elektrikli kargo aralar?yla teslimatlar yap?ld?. Okullarda Avrupa Haraketlilik Haftas? hakk?nda ?rencilere fark?ndal?k e?itimi verildi. Gaziray Mcahitler ?stasyonuna bisiklet sr? ve banliy aktarma etkinli?i gerekle?ti.

KUTLAMALAR YEN? ETK?NL?KLERLE SRECEK

Yayala?t?r?lan niversite Meydan?nda 21 Eyll ar?amba Gn Byk?ehir Belediyesi taraf?ndan hafta kapsam?nda Yaya Durak ?stasyonu kurulacak. Alanda Byk?ehir Belediyesi antrenrleri taraf?ndan Genlerle Bin Ad?m faaliyeti yap?lacak. Kat?l?m sa?layan

her kat?l?mc? ad?na Byk?ehir Belediyesinin a?aland?rma alanlar?na fidan dikilecek.

ARABASIZ GN DE FARKINDALIK MESAJI VER?LECEK

22 Eyll Per?embe Gn ise Arabas?z Gn etkinli?i vesilesiyle Kamil Ocak, Nail Bilen, Mithat En ve mer As?m Aksoy Caddeleri saat 10.00 ile 12.00 aras?nda trafi?e kapat?lacak. Trafi?e kapat?lan caddede tenis, minyatr kale malar, bisiklet sr?leri yap?lacak. Toplu ta??may? en ok kullanan 3 ki?iye ve GaziBisi en ok kullanan ki?iye ise bisiklet hediye edilecek. Son olarak Avrupa Hareketlilik Haftas? kapsam?nda kapan?? etkinli?i yap?lacak.

BYK?EH?R B?S?KLET KULLANIMI ??N YATIRIMLARINI SRDRYOR

?nsanlar? yrme, toplu ta??ma ve bisiklet gibi srdrlebilir ula??m yntemlerini kullanmalar? konusunda te?vik ederek karbon emisyonunu azaltarak, havan?n kalitesini ve kentin daha sa?l?kl?, ya?anabilir alanlara dn?trlmesi amac?yla yat?r?mlar yapan Byk?ehir Belediyesi, planlanan 150 kilometrelik bisiklet yolunun 40 kilometresini tamamlad?.

Toplu ta??man?n yayg?nla?t?r?lmas? ve genlere destek olmak amac?yla Byk?ehir Belediyesi, “Gen Gaziantep mobil uygulamas?n? indiren niversite ?rencilerine Gazikart 22 bini? hakk? veriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER