M▄JDEY? SEZER C?HAN VERD?

M▄JDEY? SEZER C?HAN VERD?

Gaziantep Futbol KulŘbŘ Ba?kan Yard?mc?s? Sezer Cihan kulŘbŘn yeni tesis projesi ile alakal? bilgilendirme yapt?. Ba?kan Vekili Sezer Cihan tesislerin bulundu?u yere iki adet futbol sahas?n?n yap?laca??n? ve bu sahalar?n ayn? zamanda amat÷r futbol mŘsabakalar?n?nda oynayabilece?i bir yer olaca??n? ifade etti.

MŘlkiyet sorununu š÷zdŘklerini ve ÷nŘmŘzdeki hafta ihaleye š?k?laca??n? belirten Ba?kanvekili Sezer Cihan: “Tesisle?me projesi tamamland???nda.

Alt yap?da futbolcular?m?z?n konaklayaca?? ?ekilde bir yere d÷nŘ?ecek. Eskiden aba gŘre?lerinin yap?ld??? ve ?u anda kullan?lmayan bir alan?m?z var. BŘyŘk?ehir Belediyesi’ne ait. Bu projeyi hayata geširmek išin etraftaki mŘlkiyet sorununu š÷zmemiz laz?md?. Etraf?ndaki mŘlkiyet sorununu š÷zdŘk.

Ve bir proje haz?rlad?k. A tak?m buradan antrenman sahalar?na yaz? var k??? var riski var. Hemen antrenman sahalar?n?n yan?nda A tak?m hizmet binas? dedik. Bu konaklaman?nda yap?laca?? bir tesis.

Hemen yŘrŘyŘ? mesafesinde de antrenman sahalar?. Ayn? zamanda da kampada tak?m?m?z burada girecek.

Yani otelde de?il burada sessiz ve ye?il bir ortamda olacak. ” dedi.

 

6-8 AY ?ăER?S?NDE TAMAMLANACAK

 

BŘyŘk?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin’in bŘyŘk deste?inin oldu?unu belirten Ba?kanvekili Sezer Cihan: “?ki adet yeni futbol sahas? yapaca??z hemen bu b÷lŘme. Gaziantep’teki amat÷r futbol kulŘplerimizinde mašlar?n? yapaca?? yerine g÷re alt yap?m?z?n kullanaca?? tesis yap?yoruz. Soyunma odalar? ve ihtiyašlar?n giderilece?i yerler ve tribŘn olacak.

Gelecek hafta išerisinde BŘyŘk?ehir Belediyemiz bunun ihalesine š?k?yor. 6-8 ay išerisinde bu sahalar kullan?ma haz?r hale gelecek. Genšlik ve Spor Bakan?m?z ile toplant?m?z olmu?tu.

 

Projenizi yap?n ve getirin bize arzedin dediler. ?n?allah say?n bakan?m?za gidece?iz. ?n?allah devletimizin deste?iyle bu tesislerimizi tamamlam?z olaca??z. Ba?kan?m?z Fatma ?ahin’inde šok deste?i var. Ne gerekiyorsa yapal?m dedi. ” ?eklinde konu?tu.á

 

 

KAYNAK GAZ?ANTEP G▄NE?

Etiketler :
SON DAK─░KA HABERLER─░
─░LG─░L─░ HABERLER