Maden Oca??ndan 58 Ki?i Kurtar?ld?

Maden Oca??ndan 58 Ki?i Kurtar?ld?

Bart?n’da Maden Oca??nda Patlama! Can kayb? Art?yor, ok Say?da Yaral? Var

Bart?nili Amasra ilesinde TTK Genel Mdrl?’ne ait maden oca??nda meydana gelen patlamada can kayb? 40’a ykseldi. 11 yaral?dan 1’i taburcu olurken maden 58 ki?inin kurtar?ld??? belirtildi.

 

Amasrailesinde, TrkiyeTa?kmr Kurumu Amasra Messese Mdrl?nde dn ak?am saat 18.15 s?ralar?nda yeralt?ndapatlamameydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve ok say?da sa?l?k ekibi sevk edildi. Kurtarma al??malar?n?n aral?ks?z devam etti?i madenden ac?haberlerpe? pe?e geldi.

Geli?meleri canl? aktar?yoruz…

12.20:Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Trkiye Ta?kmr Kurumu Amasra Messese Mdrl?ne ba?l? maden oca??na intikal etmek zereBart?n’a do?ru hareket etti.

11.50:al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? Vedat Bilgin ise, “Ac?n?n zerine konu?mak ok zor. Ate? d?t? oca?? yakar ama bugn bu ac?y? hepimiz hissediyoruz. Bu zor dnemde ate? kar??s?nda yerin alt?nda mcadele eden i?i karde?lerimize onlar?n mcadelesine sayg? duyuyorum. Onlar? tebrik ediyorum. Milletimizin ac?s? byk, madencilerin ac?s? byk. Emekilerimizin byle bir ac?yla onlarla kar??la?mak, onlar?n yan?nda olmak ok hzn verici bir ?ey. Allah yak?nlar?na ve madencilerine sab?r versin, milletimizin ba?? sa? olsun” a?klamas?n? yapt?.

11.47:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Fatih Dnmez de, “?u anda a?a??da ekiplerimiz gerekli kontrolleri yap?yorlar. Bir arkada??m?z? da arama al??malar?m?z devam ediyor. Dn ak?am k?smen bir yang?n oldu?unu sylemi?tik. Sabah saatlerinde ekiplerimiz giderek 14 arkada??m?z? o blgeden ?kard?lar. Bu olay 350 metre a?a??da oldu. Bir 2 bin 500 metrede uzaktay?z. Bizim iin bir zntl taraf da daha 3 hafta nce burada biz Trk-i? Ba?kan?m?zla birlikteydik. Helalle?tik. Ama arkas?n? getiremedik. ?n?allah byle ac?lar? Rabbim bize ya?atmaz.” dedi.

CAN KAYBI 40’A YKSELD?

11.40:?i?leri Bakan? Sleyman Soylu paylamaya ili?kin bas?n a?klamas? yapt?. Bakan Soylu ?unlar? syledi;

Btn kurumlar?m?z herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki kar??m?zda hibir kayb?m?z olmadan sizlere bu a?klamay? yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yap?lan al??malarda hahkikaten 300-350 metre yerin alt?nda byk bir seferlik ve byk bir aba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu do?ru bilgilendirmeye al??t?k.

Sabah saat 07.30 itibar?yla gece yapt???m?z 26 ?ehidimizden sonra 14 ?ehidimize daha ula?m?? olduk. 11 yaral?m?z da hastanelerde, 6’s? yine Sa?l?k Bakanl???’m?z?n ambulanslar?yla ?stanbul’da am Sakura ?ehir Hastanesi’nde; 5’inin 3’ Bart?n Devlet Hastanesi’nde, 2’si ise zel hastanede, 1’i taburcu oldu. 110 madencimizden 58 madencimiz de kimisi kendi imkanlar?yla byk bir blm de arama-kurtarma sonucu yine arkada?lar?m?z?n gayretleriyle kurtar?lm?? oldu.

B?R MADENC?YLE ?LG?L? BEL?RS?ZL?K VAR

Bir madencimizle ilgili belirsizli?imiz var.?u anda hem orada arama-kurtarma al??malar?m?z devam ediyor hem de o belirsizli?in ortadan kald?r?lmas?na ynelik al??malar a?a??da da devam ediyor. 40 madencimizin de kimli?i belirlendi. Biraz sonra yine geri kalan 14 ?ehidimizin kimli?ini de kamuoyuyla payla?aca??z. Burada zellikle bu al??malar?n ba??ndan itibaren ailelerle birlikte buradayd?k. Ate? d?t? yeri yakar. Burada sendika ba?kanlar?m?z, onlar?n mesai arkada?lar?… Onlar?n byk ac?lar var. Allah hem milletimize, ailelerine, mesai arkada?lar?na sab?r versin.Bugn, dn olay oldu?u andan itibaren Cumhurba?kan?m?z bazen saat ba??, bazen yar?m bazen kendi aramas?yla saat arayla srekli olarak bilgi verdik. Allah milletimizi bir daha byle elim bir olayla kar?? kar??ya b?rakmas?n. Duam?z yle.

CUMHURBA?KANI ERDO?AN: EN KK MA?DUR?YETE DAH?K ?Z?N VERMEYECEK, A?LELER?M?ZE SAH?P IKACA?IZ

11.38:Cumhurba?kan? Erdo?an, patlamaya ili?kin son bilgileri payla?t?. Erdo?an’?n a?klamalar? ?yle;, “Bart?n?m?zda meydana gelen maden kazas? sonras? derhl ba?lat?lan al??malar birok kurulu?umuzun ve sahadaki bakanlar?m?z?n kat?l?m?yla, aral?ks?z ?ekilde srmektedir. Kaybetti?imiz madenci karde?lerimizin aileleri, evlatlar? emanetlerimizdir. Can kay?plar?n? telafi edemesek de, vefat eden karde?lerimizi geri getiremesek de en kk ma?duriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip ?kaca??z.

Adli makamlar?m?z can?m?z?, ci?erimizi yakan bu elim hadiseyi tm boyutlar?yla soru?turacak, en ufak bir ihmali dahi kar??l?ks?z b?rakmayacakt?r.

Ben de birazdan Bart?na do?ru yola ?kacak ve tm al??malara yerinde vaziyet edece?im.

Bir kez daha hayat?n? kaybeden maden i?isi karde?lerime Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Bart?n?n yan? s?ra baz?lar? ?stanbula ula?t?r?lan yaral?lar?m?za acil ?ifalar diliyorum. lkemizin, milletimizin ba?? sa? olsun.”

?STANBUL’DAK? YARALILARIN SON DURUMU

11.15:Yaralanan i?ilerden 6’s?n?n tedavisinin ?stanbul’daki Ba?ak?ehir am Sakura ?ehir Hastanesi yan?k yo?un bak?mda devam ediyor. ??ilerden birinde karbonmonoksit zehirlenmesi oldu?u ?renilirken, hiperbarik oksijen tedavisinin devam etti?i, durumunun nispeten daha iyi oldu?u belirtildi. 5 hastan?n vcudunda ileri dzeyde yan?klar?n?n olmas?n?n yan?nda s?cak hava solumaya ba?l? olarak solunum yollar?nda tahribat olabilece?i d?nlyor. 5 i?inin durumunun halen kritik oldu?u ?renildi. ??ilerin isimlerinin netle?tirilmesi iin de al??malar devam ediyor.

10.30:Bart?n’da meydana gelen maden patlamas?na ili?kin sosyal medya platformlar?nda vatanda?lar? kin, nefret ve d?manl??a alenen tahrik eden, provokatif payla??mlarda bulundu?u de?erlendirilen 12 hesap yneticisi tespit edildi, adli i?lemlere ba?land?.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

08.20:Trkiye Ta?kmr Kurumu, Amasra’daki maden facias?na ili?kin ‘Say??tay raporu’ iddialar?yla ilgili, “Sz konusu ziyaret denetim amal? olmay?p, sadece kurumumuza yap?lan bir nezaket ziyaretidir. Sz konusu haberler gere?i yans?tmad??? gibi dezenformasyon iermektedir” a?klamas?nda bulundu.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

Patlama ya?anan madende biriken duman, havaland?rma bacalar? vas?tas?yla tahliye ediliyor

CAN KAYBI 28’E YKSELD?

06.38:Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca: Bart?n’daki patlama sebebiyle can kay?plar?m?z?n say?s? 28e ula?t?. ?stanbulda 6, Bart?nda 5 olmak zere toplam 11 hastam?z?n tedavisi iin gereken her ?ey yap?l?yor.

Patlaman?n ya?and??? maden oca?? gnn ilk ???klar?yla grntlendi

06.00:Bakan Soylu, maden oca??nda meydana gelen patlamada26madencinin hayat?n? kaybetti?ini, 58i?inin kurtar?ld???n? ve halen15 madencinin kurtar?lmas? iin al??malar?n srdrld?n ifade etti.Bakan Dnmez, “Yang?n sz konusu. ?u anda ekiplerimiz yang?n ve orada karbonmonoksitin etkisini azaltmaya al???yorlar. Haritada patlaman?n oldu?u yer a?a?? yukar? belli durumda. ?ncelemeler de onu gsteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkada??m?z yang?n?n devam etti?i blgede. ok byk bir yang?n de?il.” dedi.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var
'Belki o?lum bir yere saklanm??t?r'

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

02.28:Patlamada yaralanan 6 ki?i tedavileri yap?lmak zere Sa?l?k Ba?kanl???’na ait 2 ambulans uakla Ba?ak?ehir am ve Sakura ?ehir Hastanesine getirildi.

'Gaz, genizleri yak?yordu'

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

02.27:Bakan Koca yapt??? bilgilendirmede, “Bart?ndan 40 dakika nce havalanan uak ambulanslar?m?z ?stanbulda. 1 yaral? Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaral? ise Yan?k Merkezimizde tedavi alt?na al?nmak zere birazdan ?stanbul Ba?ak?ehir am ve Sakura ?ehir Hastanesinde olacak.” ifadelerini kulland?.

02.04:Fahrettin Koca yapt??? a?klamada, “Bart?n’daki can kay?plar?m?z?n say?s? maalesef 25e ula?t?. Tedavisi sren 11 yaral?m?z var. 1i a??r, 4 hastam?z yo?un bak?mda. 1 hastam?z serviste tedavi gryor. 6 vatanda??m?z uak ambulanslarla ?stanbul Ba?ak?ehir am ve Sakura ?ehir Hastanesi Yan?k Merkezine sevk edildi.” bilgisini payla?t?.

01.35:Bakan Dnmez yapt??? payla??mda ?u ifadelerini kulland?: Bart?n’daki maden kazas?nda 25 madenci karde?imiz hayat?n? kaybetti. Yaral? madencilerimizin tedavisi hastanelerde devam ediyor. Hayat?n? kaybeden karde?lerimize Allah’tan rahmet, yaral?lar?m?za acil ?ifalar diliyorum. Ekiplerimiz arama kurtarma al??malar?na devam ediyor.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

BARTIN VAL?L??? 25 ???N?N HAYATINI KAYBETT??? AIKLADI

01.15:Bart?n Valili?i: Kazada ?imdiye kadar 36 maden i?imiz kaza alan?ndan ?kart?lm??t?r. ?kar?lan i?ilerimizden 25’i hayat?n? kaybetmi? olup, 6 maden i?imiz tedavileri iin ?stanbul’a sevk edilmi?tir. 5 i?imizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

00.04:Bakan Koca: “Bart?nda, bir maden oca??nda meydana gelen patlamada 22 vatanda??m?z? kaybettik. Her birine yce Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ba?? sa? olsun. Yaral?lar?n sa?l?klar?na bir an nce kavu?malar? iin elimizden geleni yap?yoruz.Yaral?lardan 8i yo?un bak?mda, 4 serviste tedavi gryor. 5 yaral? ise alanda kurulan Acil Mdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uak, yo?un bak?mdaki hastalardan 1ini Ankaraya, 5ini ise Ba?ak?ehir am ve Sakura Hastanesi Yan?k Merkezine ula?t?rmak zere harekete geti.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

23.27:Cumhurba?kan? Erdo?an sosyal medya zerinden yapt??? a?klamada “Bart?n?m?z?n Amasra ilesinde meydana gelen maden patlamas?nda hayat?n? kaybeden karde?lerimize Allahtan rahmet, yak?nlar?na sab?r niyaz ediyorum. Yaralanan karde?lerime de acil ?ifalar diliyorum.

Olay sonras? sratle ba?layan arama kurtarma ba?ta olmak zere, patlama ile ilgili tm konularda btn kurumlar?m?z al??malar?n? titizlikle srdrmektedir. al??malar? yerinde icra etmek ve denetlemek amac?yla bakan?m?z, verdi?imiz talimat zerine blgeye intikal etmi?tir.” ifadelerini kulland?

23.29:al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl???, maden kazas?yla ilgili 4 i? mfetti?in grevlendirdi?ini a?klad?.

CUMHURBA?KANI ERDO?AN BARTIN’A G?D?YOR

23:14:Cumhurba?kan? Erdo?an,yar?nki Diyarbak?r program?n? iptal etti.Erdo?an?n yar?n Bart?na giderek kurtarma al??malar?n? yerinde koordine edece?i ?renildi.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

“?LK DE?ERLEND?RMELER GR?ZU PATLAMASI OLDU?U YNNDE”

22.59:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Fatih Dnmez verdi?i bilgide “Havaland?rma tertibat? sa?l?kl? olarak al???yor, k?sm? gkler var. Arkada?lar?m?z?n yapm?? oldu?u ilk de?erlendirmeler grizu patlamas? oldu?u ?eklinde. Btn arama kurtarma ekipleri grev ba??nda, herhangi bir eksiklik yok. ?eride bir devam eden yang?n yok. Ama olumsuz bir ?ey geli?ir, an?nda mdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. ?u anda net bir netice yok. Biraz nce ifade ettim, ilk de?erlendirmeler grizu patlamas? ?eklinde ifadelerini kulland?.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

22.53:Blgeye gidenSleyman Soylu’nun a?klamalar? ?yle:110 ki?i karde?im al???yormu?, bunlar?n bir k?sm? patlamadan hemen sonra ?kt?, bir k?sm? kurtar?ld?. Riskli blgede 49 karde?imiz kald?. ?u ana kadar hastaneye 21 karde?imiz intikal etti, maalesef 14 karde?imiz hayat?n? kaybetti, Allah rahmet eylesin. 7 karde?imiz hastaneye intikal halinde. 3 karde?imiz yo?un bak?mda, di?erlerinin yaralar? tedavi alt?nda, yan?k k?sm? olanlar?n ?stanbula intikali gerekle?iyor. ncelikle a?a??da byk bir mcadele ortaya konuluyor. Allah oradaki karde?lerimizin yard?mc?s? olsun.

22.05:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan? Yan?k, sosyal payla??m sitesi Twitter hesab?ndan yapt??? payla??mda, Bart?n Amasrada maden oca??nda meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan i?ilerimize gemi? olsun dileklerimizle dualar?m?z? gnderiyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz derhal blgeye intikal ettiler. Sreci yak?ndan takip ediyoruz. Sorumlu Bakanl?klardan biri olarak, tm kurum ve kurulu?lar?m?zla gerekli her trl al??may? yap?yoruz ifadelerine yer verdi.

21.45:Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca: Bart?nda, bir maden oca??nda meydana gelen patlamada, ?u anki bilgilere gre; 2 vatanda??m?z hayat?n? kaybetti, 20 yaral?m?z var. Patlaman?n ya?and??? yere il merkezi ve il d???ndan 5 UMKE arac? ve 31 ambulans, 1 Acil Mdahale Arac? ile toplam 149 personel grevlendirilmi?tir. Ac? haberleri azaltmak, tm Trkiyeye iyi haberler vermek iin elimizden geleni yapaca??z. Ba??m?z sa? olsun.

21.40:?i?leri Bakan? Sleyman Soylu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Fatih Dnmez blgeye ula?t?.

21.38:Cumhurba?kanl???: Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Bart?n ilimizin Amasra ilesinde meydana gelen maden oca?? patlamas? ile ilgili sreci ve tm kurumlar?n kat?ld??? al??malar?n koordinasyonunu yak?ndan takip etmektedir. Maden oca?? patlamas? sonras? al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Fatih Dnmez ve ?i?leri Bakan? Sleyman Soylu, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an?n talimatlar?yla blgeye intikal etmi?tir.

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var
Maden oca??ndaki patlama sonras? siyasilerden gemi? olsun mesajlar?

21.39:?i?leri Bakanl??? Afet ve Acil Durum Ynetimi Ba?kanl???’nca yap?lan a?klamada,”Bart?n ili Amasra ilesinde TTK Genel Mdrl?’ne ait maden oca??nda meydana gelen patlaman?n trafo kaynakl? oldu?u bilgisi sehven payla??lm??t?r. Patlaman?n nedeni henz belirlenememi?tir. Mahsur kalan vatanda?lar?m?za ula??lmas? iin AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmi?tir” ifadeleri kullan?ld?.

21.16:Bir i?i daha 3 saat sonra madenden yaral? olarak kurtar?ld?.

 

Son dakika: Bart?nda maden oca??nda patlama Can kayb? art?yor, ok say?da yaral? var

 

SORU?TURMA BA?LATILDI

Bart?n Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yap?lan a?klamada “Bart?n Amasra’daki maden kazas? ile ilgili Bart?n Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan soru?turma ba?lat?lm??t?r. Olayla ilgili 3 savc? grevlendirilmi?tir.” denildi.

KAYNAK M?LL?YET

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER