Bir ma?aradan 24 lkeye yolculuk

Bir ma?aradan 24 lkeye yolculuk

Gaziantep’te Byk?ehir Belediyesi taraf?ndan yap?lan Oyuncak ve ocuk Mzesi’nin alt?nda tesadfen bulunup restorasyonu yap?lan ma?arada, 24 lkeye ait geleneksel ocuk k?yafetleri sergileniyor. Oyuncak mzesinde yer alan ma?ara ziyaretilerini kk bir dnya turuna ?kar?rken mzede 24 lkenin bayraklar? ile yresel ve mimari eserleri yer al?yor.

Gaziantep Byk?ehir Belediyesi taraf?ndan yap?lan Oyuncak ve ocuk Mzesi’nin alt?nda bulunup restorasyonu yap?lan ma?arada Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar birok k?tada yer alan lkelerin ocuklar?n?n giydi?i geleneksel k?yafetler yer al?yor. ocuk Mzesi, 2013 y?l?nda restore edilirken ma?arada bulunan 24 lkenin geleneksel k?yafetleri ocuk maketlerin zerinde lkelerin bayraklar? ile birlikte sergileniyor.

Trkiye’de sadece Gaziantep’te bulunuyor

Oyuncak ve ocuk Mzesi’nin 6 Nisan 2013 tarihinden bu yana faaliyet gsterdi?ini ve Trkiye’de sadece Gaziantep’te, hatta dnyada ma?ara galerisinin bulundu?u tek oyuncak mzesi oldu?unu ifade eden Mze Sorumlusu Asl?han Yak?c?, “Oyun ve oyuncak mzemizin ma?ara blmndeyiz. Buras? iki katl? bir ma?ara ve di?er oyuncak mzelerinden ay?ran bir yerdeyiz. Burada 24 tane lkenin yresel k?yafetleri mimari eserleriyle birlikte sergilenmekte ve biz bu alan? dnya ocuklar?na arma?an etmi? bulunmaktay?z. Gelen ziyaretilerimizin ok yo?un ilgisinin grld? bir blm buras?. Buraya gelen ocuklar ve yeti?kinler di?er lkelere ait yresel k?yafetleri ve mimari eserleri buradaki maketler zerinde grm? oluyorlar. Ayr?ca Gaziantep’e ait ma?aray? gezmi? oluyorlar. Ma?aram?z?n zelliklerinden biri de 2 katl? olmas?. Biz sadece birinci kat? kullan?yoruz. Ziyaretilerimize de bilgiler veriyoruz. Bu ?ekilde bir alan?n bulunmas? ve dnya ocuklar?na arma?an edilmesiyle di?er mzelerden ayr?l?yor. Buras? Trkiye’de sadece Gaziantep’te bulunuyor. Hatta dnyada da ma?ara galerisinin bulundu?u tek oyuncak mzesi biziz. Ma?ara blmmz ok be?eniyorlar. Yo?un bir ilgi var zaten. Sadece ma?ara iin bile gelenler var. ?nsanlara hem maketleri tan?tm?? oluyoruz, 24 lkeyi tan?tm?? oluyoruz hem de buraya gelip Gaziantep’e ait ma?aran?n yap?s?n? grm? oluyorlar. Yaz ve k?? aylar?nda ok ilgi gryor dedi.

Yabanc?lar kendi lkelerine ait figrleri grnce mutlu oluyorlar

Mzeyi ziyaret eden yabanc? turistlerin kendi lkelerine ait kltrel yap?lar? grnce mutlu olduklar?n? belirten Asl?han Yak?c?, Ma?aram?z yapay bir ma?ara. Buras? daha nce kaz?yarak yukar? ?kard?klar? malzemelerle ev yap?m?nda kullan?yorlar. Buradaki malzemeleri farkl? amalarla kullan?yorlar. S???nak olarak kullan?lm??. Hem bir dnem hayvan beslenilmi? hem depo olarak kullan?lm??. Mzemize gelen ziyaretilerimiz ncelikle byle bir alan? grdklerinde srpriz oluyor onlara. Bir de yabanc? misafirimiz geldi. Japonya, M?s?r’dan veya Rusya’dan buraya gelip kendi lkelerine ait byle maketleri grdkleri zaman da ok mutlu oluyorlar. Onlara da srpriz olmu? oluyor. Buradan ok etkilenerek ve bize ok te?ekkr ederek gidiyorlar ifadelerini kulland?.

Bir ma?arada dnya turu

Ziyaretilerine e?siz bir dnya turu ya?atan oyuncak mzesinde vatanda?lar?n 24 lkeye yolculuk etti?ini syleyen Yak?c?, Yani buraya dnyaya yolculuk da diyebiliriz. Buraya geldikleri zaman dnyaya yolculuk da ediyorlar. ocuklarda dnya lkelerini tan?m?? oluyorlar. Hatta biz buray? da gezdirirken ocuklara ?imdi dnyada sizinle bir yolculu?a ?kaca??z diyerek tek tek lkeleri gezdirmi? gibi anlat?yoruz. Bir ma?arada 24 lkeye yolculuk. Buraya geldikleri zaman insanlar bir ma?arada 24 tane lkeye yolculuk etmi? oluyorlar. K?sa bir dnya turu yapm?? oluyorlar diye konu?tu.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER