Y?ld?r?m: Blgedeki Hasar Bizim Damarlar?m?z? T?kad?

Y?ld?r?m: Blgedeki Hasar Bizim Damarlar?m?z? T?kad?

Hilmi Teymur ba?kanl???nda, Ynetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu yelerinin kat?l?m?yla gerekle?tirildi.

Meclis Ba?kan? M. Hilmi Teymur, toplant?n?n a?l???nda yapt??? konu?mada, 6 ?ubat’ta meydana gelerek lkemizi derinden etkileyen depremler ve 15 Mart’ta ya?anan sel felaketi nedeniyle 11 ay?n sultan? Ramazan ay?n? buruk bir ?ekilde ya?ad?klar?n? belirterek, Devletimiz ve milletimizin gayreti ile ilk gnden itibaren birlik olup hep birlikte bu felaketlerin ac?s?n? dindirmek ve yaralar?n? sarmak iin seferber olduk. Olmaya da devam edece?iz. Ya?am?? oldu?umuz iki felakette de hayat?n? kaybeden vatanda?lar?m?za Allah’tan rahmet yaral?lara acil ?ifalar diliyorum. Rabbim bir daha ya?atmas?n in?allah. Bu vesile ile Ramazan ay?n?n ve yakla?an Ramazan Bayram?’n?n lkemize ve tm insanl??a sa?l?k ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum dedi.

Gaziantep aya?a kalkarsa blge aya?a kalkar

Y?ld?r?m Meclis toplant?s?nda yapt??? konu?mada, Gaziantep’te sorun yok deniyor Fakat kimse fark?nda de?il blgedeki hasar bizim damarlar?m?z? t?kad?. Evet her yerde dile getiriyoruz. ok ?kr Gaziantep merkezde byk bir sorun yok. O nedenle blgeye nas?l faydal? oluruz. Blgenin yeniden yap?lanmas?nda nas?l aktif rol al?r?z diye d?nyor, abal?yor, projeler geli?tiriyoruz. te yandan Gaziantep merkezdeki firmalar?n hasar? da finansal boyutta kendini gsteriyor. Blgede sadece imalat sektrnde 47 bin 581 i?letme var. Hepsi birbirine organik ya da inorganik olarak bir ?ekilde ba?l? Etkile?im halindeydi. Hasar alm??, y?k?lm??, hatta sahibi/al??anlar? hayat?n? kaybetmi? blge i?letmeleri ile i? yap?yorduk biz. Alacak verecek dengesi bozuldu. Limanlardaki sorunlardan dolay? retim srelerimiz aksad?. Yurtd??? m?terilerimizden kay?plar ya?and?. Szn z; evet Gaziantep sanayisi y?k?lmad? ama i? yapma srelerimiz hasar ald?. Blgedeki hasar bizim ticaret damarlar?m?z? t?kad?. Unutulmamal?d?r ki Gaziantep aya?a kalkarsa blge aya?a kalkar ifadelerini kulland?.

Desteklerden Gaziantep merkez ayr? tutulmamal?

Destek programlar?nda Gaziantep merkezin ayr? tutulursa Gaziantep iin tahmin edilen 20 milyar liral?k hasar?n be?e katlanaca??n? vurgulayan Y?ld?r?m, desteklerde sektrel ve co?rafi ayr?m yap?lmamas? gerekti?ini belirtti.

Y?ld?r?m, Cumhurba?kanl??? Strateji ve Bte Ba?kanl??? taraf?ndan haz?rlanan Deprem Sonras? De?erlendirme Raporuna gre Gaziantep geneli imalat sektrndeki hasar?n 20,6 milyar lira oldu?u tahmin ediliyor. Bunun 2,6 milyar TL’si altyap?, 11,9 milyar? bina, 1,5 milyar? makine ve 4,4 milyar?n?n da stok hasar?ndan kaynakland??? tahmin ediliyor. Blgede ekonomik aktivitenin canland?r?lmas?na ynelik at?lan finansman, K?sa al??ma dene?i gibi destek programlar?nda Gaziantep merkeze uygulaman?n farkl? olmas? ya da d???nda tutulmas? kentimiz iin tahmin edilen 20 milyar liral?k hasar? be?e katlayabilir. Biz verilen tm desteklerde ve uygulamalarda sektrel ve co?rafi s?n?rlama olmamas? gerekti?ini her f?rsatta dile getiriyoruz. Destek oranlar? de?i?ebilir ancak Araban ilesi desteklenip ?ehitkamil desteklenmezse i?leyi? bozulur. ?imdi Gaziantep merkezi az hasarl? kabul edip desteklememek orta ve uzun vadede blge ekonomisine a??r hasar verir. Blgedeki ekonomik aktivitenin yeniden canland?r?lmas?ndaki h?z? olumsuz etkiler ifadelerine yer verdi.

Yerelden tedarik krediden daha de?erli

Blge iin byk nem arz eden, blge ekonomisinin toparlanmas?n? destekleyecek kritik konulardan birinin de tedarik zincirinde blgeye ncelik verilmesi oldu?unu belirten Y?ld?r?m, Blgeye ynelik sa?lanacak tm desteklerde, yeniden yap?lanma faaliyetlerinde, uluslararas? kurulu?lar?n insani yard?mlar?nda, Tar?m Kredi Kooperatifleri ve DMO gibi kurumlar?n al?mlar?nda ve deprem blgesi d???ndaki i?letmelerin mal ve hizmet tedarikinde deprem blgesindeki i?letmelere tedariki olarak ncelik verilmesi blge ekonomisi iin byk nem arz etmektedir. Bu konuda biliyorsunuz TOBB da Tedarikim Deprem Blgesinden’ kampanyas?n? ba?latt?. Bizler de ayn? ?ekilde tedarik zincirimizde nceli?imizi ?ehrimize ve blgemize vermeliyiz diye konu?tu.

KAYNAK: GAZ?ANTEP ?HA

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER