Ana S?n?f ?rencilerine K?rtasiye Seti Hediye Edildi

Ana S?n?f ?rencilerine K?rtasiye Seti Hediye Edildi

VAL? GL: B?Z?M DERSL?K YKMZ AZALTIYOR

FADILO?LU: AMACIMIZ, OKUL NCES? E??T?M?, YZDE 100E IKARAB?LMEK

980 ?RENC?YE CRETS?Z KIRTAS?YE SET? HED?YE ED?LD?

BUGNE KADAR 15 B?N 314 ?RENC? FAYDALANDI

?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan 980 ana s?n?f? ?rencisine k?rtasiye seti hediye edildi. Gaziantep Valisi Davut Gl, Bu konuda da R?dvan Ba?kan?m?z? ve ekibini de yrekten tebrik ediyorum. 2009 y?l?ndan beri bu uygulamay? devam ettiriyor. Bazen heyecanla bir projeyi yap?yorsun ama devam? gelmiyor ama burada 2009 y?l?ndan beri uygulanan bir sistem var dedi.

E?itimin her kademesine verdi?i desteklere devam eden ?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lu, bu kez anaokulu ?rencilerinin destekisi oldu. ?ehitkamil Belediyesi bnyesinde hizmet veren 25 aile merkezinde a?lan 49 ana s?n?f? ?ubesinde e?itim gren 980 ?renciye k?rtasiye seti arma?an edildi.

?ehitkamil Nikah Salonunda (?NS) dzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gl, ?ehitkamil Kaymakam? mer Kalayl?, ?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lu, ?ehitkamil Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Fatih Ermeydan, ?ehitkamil ?le Milli E?itim Mdr Mehmet Ya?c?, ?retmenler, ?renciler ve ebeveynleri kat?ld?lar.

?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan 2009 y?l?ndan bu yana sa?lanan anaokulu hizmetinden bugne kadar 15 bin 314 ?renci yararland?.

?renciler, ana s?n?flar?nda e?itim grrken, anneleri de aile merkezinde farkl? bran?larda a?lan kurslardan faydalan?yor. Aile ii ileti?imin glendirilmesi, ok ynl ki?isel geli?im, bireylerin akademik geli?imlerinin desteklenmesi amalanan proje kapsam?nda aile dan??manl??? hizmeti de veriliyor.

GEREKTEN KAL?TEL? MALZEMELER?N VER?LMES? OK OK NEML?

Programda konu?an Gaziantep Valisi Davut Gl, ?ehitkamil Belediyesinin e?itim ba?ta olmak zere kamu hizmetlerine vermi? oldu?u destekleri biliyoruz. Bugnk bu programla da bunu a?k bir ?ekilde gryoruz. zellikle ?ehitkamil Belediyesine ba?l? sosyal tesislerin ierisinde ana s?n?f?n?n yap?lmas?, bizim derslik ykmz azalt?yor. ?u an 49 derslikte e?itim devam ediyor. Bu da ?u anlama geliyor, ?u an biz bir derslik yapmak istesek, her dersli?in maliyeti 1 milyon TLnin zerinde. Yani biz 49 dersli?i yapmak istesek yakla??k 49 Milyon TLden fazla ihtiya var. Paray? bulduk. Her mahallede arsa bulam?yoruz, her mahallede derslik yapacak imkan uygun olmayabiliyor. Dolay?s?yla da o mahallelerde yap?lan sosyal tesisler ierisinde ana s?n?flar?n?n a?lmas?, anneyi rahatlat?yor, ocuklar? rahatlat?yor, bizleri rahatlat?yor. Her zaman iyi okul, iyi lise deniliyor ama asl?nda en nemli olan ?ey okul ncesi e?itimin iyi olmas? gerekiyor, okul ncesi e?itimin eksiksiz al?nmas? gerekiyor. Burada da annenin ilgisi ok nemli, bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Bu da ilginizin oldu?unu a?k bir ?ekilde gsteriyor. Ayn? ?ekilde devam edecek s?n?f?n olmas? ok nemli. Bu konuda da R?dvan Ba?kan?m?z? ve ekibini de yrekten tebrik ediyorum. 2009 y?l?ndan beri bu uygulamay? devam ettiriyor. Bazen heyecanla bir projeyi yap?yorsun ama devam? gelmiyor ama

burada 2009 y?l?ndan beri uygulanan bir sistem var. En az onun kadar da k?ymetli olan ocuklar?n ihtiyac?n?n da temin edilmesi. Hibir ayr?m yapmadan btn ocuklara bu k?rtasiye malzemelerinin verilmesi ve gerekten kaliteli malzemelerin verilmesi ok ok nemli. Allah, hay?rl? ve u?urlu etsin diyorum. Kaymakam?m?z, Ba?kan?m?za, Milli E?itim Mdrmze, mesai arkada?lar?m?za ve bu ekibin en nemli paras? olan velilerimize te?ekkr ediyor, ocuklar?m?z iin hay?rl? olmas?n? diliyorum ifadelerini kulland?.

E??T?M ?EHR? GAZ?ANTEP OLMA YOLUNDA HEP B?RL?KTE ?LERL?YORUZ

Programda konu?an ?ehitkamil Belediye Ba?kan? R?dvan Fad?lo?lu, Say?n Valimizin nderli?inde, E?itim ?ehri Gaziantep olma yolunda hep birlikte ilerliyoruz. Ba?ta Say?n Valimizin gstermi? oldu?u direktifler do?rultusunda ?ehitkamil Kaymakam?m?z, ?l ve ?le Milli E?itim Mdrl?mz, Halk E?itim Mdrl?mzden ald???m?z desteklerle bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. ?ehitkamil Belediyesi olarak e?itimin, sporun, sanat?n, kltrel etkinliklerin her safhas?nda imkanlar dahilinde destek olmaya gayret gsteriyoruz. 2009 y?l?nda ba?latm?? oldu?umuz bu etkinlikleri, 2015 y?l?na yapm?? oldu?umuz resmi protokol ile Milli E?itim Mdrl?nn ukdesinde devam ettiriyoruz. Tabii bu i? birli?i erevesinde bir taraftan ?retmen deste?imizi sa? olsunlar Milli E?itim Mdrl? ve Halk E?itim Mdrl? zerinden al?yoruz. Di?er taraftan velilerimize destek olabilmek ad?na ocuklar?m?z?n giderlerini belediye btesinden kar??l?yoruz. Bizim aile merkezlerimizdeki en byk zelli?imiz; bir tarafta annemiz e?itim al?rken, di?er s?n?fta da ocuklar?n?n e?itim al?yor olmas?d?r. Bylelikle ocuklar?n ilkokula haz?rl???n? da sa?lam?? oluyoruz. Bu adaptasyon srecini burada geirdikten sonra ocu?umuz, direkt antas?n? al?p ilkokul birinci s?n?fa gitme imkan?na sahip oluyor. Bizim bu imkanlar? daha ileriye ta??ma noktas?nda da Say?n Valimizin nderli?inde giri?imlerimiz var. Biz e?itimin her kademesinde; okul ncesinden ba?lay?p, a?ktan lise bitirmeye, hatta a?ktan niversiteye devam eden karde?lerimize, niversiteli karde?lerimizle i? birli?i yaparak, onlara ders verme noktas?nda desteklerimizi devam ettiriyoruz. Gelece?imizin teminat? olan bu ocuklar?m?z?n yeti?mesinde emek ok fazla. Yine gemi? dnemde okul ncesi e?itimde kat?l?m ok azd?, Say?n Valizimin E?itim ?ehri Gaziantep olma noktas?ndaki giri?imleriyle Allaha ?kr bunu belirli bir noktaya getirdik. Amac?m?z, okul ncesi e?itimi, yzde 100e ?karabilmek. Biz de ?ehitkamil Belediyesi olarak kendi fiziki imkanlar?m?z?, sosyal imkanlar?m?z? burada i?in ierisine dahil ederek in?allah bunu gerekle?tirece?iz ifadelerini kaydetti.

?EH?TKAM?L BELED?YEM?Z AYNI ORANDA B?ZE DESTEK OLMU?TUR

Programda konu?an ?ehitkamil ?le Milli E?itim Mdr Mehmet Ya?c?, ?ehitkamil ilemizde Ba?kan?m?z?n greve geldi?i gnden beri kurumlar aras? i? birli?ine dayal? olarak, Milli E?itim Mdrl? olarak yapmam?z gereken neyse ?ehitkamil Belediyemiz ayn? oranda bize destek olmu?tur. Okul ncesi e?itimden ba?layarak, lise sona kadar her konuda, gerek kltrel olsun, sportif olsun, fiziki mekan anlam?nda olsun her konuda desteklerini hibir zaman bizden esirgemediler. ?ehitkamil Belediyemiz bu anlamda Trkiyede bir ilki gerekle?tirerek, 2015 y?l?nda ?ehitkamil Belediyesine ait aile merkezlerinde a?lan ana s?n?f? ?ubelerinden bugne kadar 16 bin civar?nda ?rencimiz istifade etmi?tir. Kurumlar aras? i? birli?inin ne demek oldu?unu gerekten ?ehitkamil Belediyemiz ile yapt???m?z birbirinden farkl? al??malarla ortaya koyduk. Bu anlamda Say?n Valimizin nderli?inde, de?erli Kaymakam?m?z?n ok byk destekleriyle ve zellikle okul ncesinden ba?layarak, e?itimin her kademesinde destek veren ?ehitkamil Belediye Ba?kan?m?za, katk?lar?ndan dolay? te?ekkr ediyorum a?klamas?n? yapt?.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER